calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Proceskonsulentuddannelsen

Tag med på Danmarks måske mest ambitiøse proceskonsulentuddannelse! Lær at beherske state-of-the-art proceskonsultation – og træd i karakter i rollen som professionel, troværdig og resultatskabende proceskonsulent.

De 8 bedste grunde til at tage Proceskonsulentuddannelsen

 • Du får 12 kursusdage, 2 coachingsamtaler, studiegrupper, en bogpakke og eksamen
 • Du bliver en helstøbt proceskonsulent og en yderst værdifuld medarbejder for din arbejdsplads!
 • Udover at blive uddannet proceskonsulent modtager du et Aros Certifikat i Professionel Proceskonsultation, du kan bruge videre i din karriere
 • Du lærer alt om forandring, processer og facilitering – til gavn for din arbejdsgiver og for din egen karriere!
 • Du kommer til at beherske state-of-the-art procesfacilitering
 • Du lærer at bruge en systematisk ramme (OD), som sætter dig i stand til at identificere det ‘underliggende problem’ i en organisatorisk udfordring
 • Du får redskaber til at designe organisatoriske processer til ethvert formål
 • Du kommer til at arbejde med en konkret organisatorisk udfordring fra egen kontekst under uddannelsen.

Vi afholder kurser og uddannelser for hele erhvervslivet, bl.a. ...

 • Vestas logo
 • Velux logo
 • Nordea logo
 • DR logo
 • Rambøll logo
 • Telenor logo
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Ny dato på vej

Er du interesseret i dette kursus?

Kontakt os, og hør om mulige datoer

Hvem bør deltage på Proceskonsulentuddannelsen?

Målgruppen for proceskonsulentuddannelsen er bred. Den henvender sig blandt andet til HR-medarbejdere, Business Partnere, HR-ledere, forandringsledere, procesledere, proceskonsulenter, koordinatorer, Office Managers, team-ansvarlige eller andre, der er ansvarlige for at skabe resultater gennem mennesker og processer.

Styrk din karriere med Proceskonsulentuddannelsen!

De danske arbejdspladser har for alvor fået øjnene op for værdien af dygtige proceskonsulenter. De skaber værdi og forandring for orgaisationen og for medarbejderne! Med et uddannelsesbevis i hånden står du langt stærkere. Det giver dig større troværdighed, når du skal løse opgaver fremover. Og det vil stille dig bedre, hvis du gerne vil bevæge dig opad i systemet (eller på et tidspunkt vil søge andre udfordringer).

Bliv en stærk og værdifuld proceskonsulent!

Som intern eller ekstern proceskonsulent har du brug for at stå sikkert i din facilitatorrolle og kunne designe en meget bred vifte af interventioner, som afspejler de konkrete udfordringer, moderne organisationer står med. Det er derfor centralt, at du i dit interventionsdesign kan operere fra flere teoretiske perspektiver. Managementkonsulenten er typisk begrænset af den lineære årsag-virkning logik; og den rent systemiske konsulent er begrænset af at se alt gennem en relationel linse. Proceskonsulentuddannelsen giver dig en muliti-teoretisk tilgang, der muliggør flere handlemuligheder i dit interventionsdesign og gør dig derved til en langt mere værdifuld proceskonsulent.

Proceskonsultation er ikke for hvem som helst!

Der hviler et vigtigt ansvar på den professionelle proceskonsulent. Kerneopgaven er at udvikle organisationen/afdelingen mod et fastlagt mål, men uden noget egentligt roadmap. Proceskonsultationen ligger med andre ord i at skabe den proces, der gør det muligt at nå i mål. Og det kræver teoretisk viden, praktiske værktøjer, erfaring, empati, menneske-kendskab, overblik og mod! Alt det (og mere til) får du på Proceskonsulentuddannelsen.

De 6 moduler

Under Proceskonsulentuddannelsen arbejder vi inden for seks helt overordnede emner. Hvert af emnerne udgør et modul, der består af 2 undervisningsdage, 150 siders læsning, lidt hjemmeopgaver (1-2 timer) og et møde med studiegruppen. Der lægges et modul på måned, og du følger det samme hold gennem hele uddannelsen.

 1. Den teoretiske ramme om proceskonsultation
 2. Coaching & interviewteknik
 3. Forandringsprocesser & diaognoser
 4. Design af interventioner
 5. Implementering & procesfacilitering
 6. Strategisk forankring af processer og forandringer.

(Læs meget mere om de 6 moduler længere nede på siden)

Ingen uforudsete ekstraudgifter

Prisen for Proceskonsulentuddannelsen inkluderer alting, herunder fagbøger, individuelle coachingsamtaler, forplejning og eksamen. Der er således ingen uforudsete udgifter.

Proceskonsulentuddannelsens teoretiske afsæt

Proceskonsulentuddannelsen bygger på Scheins proceskonsultation og Organizational Development (OD) samt systemisk teori, forholdemåder og praksisredskaber. Vi arbejder med afsæt i analytisk omhyggelighed kombineret med det faciliterende og meningsskabende aspekt: De teknisk-rationelle værktøjer møder de procesorienterede værktøjer. Vi arbejder desuden med organisationsteorier fra flere teoretiske traditioner (det realistiske perspektiv, læringsperspektivet, det politiske perspektiv, og det socialkonstruktionistiske perspektiv) som mulige analytiske blikke på, hvad der opleves som problematisk i organisationen – og på hvad der kan gøres ved det!

Dit udbytte af proceskonsulentuddannelsen

 • Du får en grundig teoretisk og samtidig case-baseret viden om proceskonsultation.

 • Du bliver i stand til at mestre og sætte dig i respekt i rollen som proceskonsulent som intern eller ekstern konsulent.

 • Du får en målrettet uddannelse, der hjælper dig til at blive den bedste version af dig som proceskonsulent - gennem coaching, samtaler, øvelser og meget mere.

Din arbejdsgivers udbytte

 • Din arbejdsgiver får en proceskonsulent, der sikrer organisationen langt større succes med de mange forandringstiltag, der præger den moderne arbejdsplads.

 • Din arbejdsgiver får en proceskonsulent, der kan udvikle personalegrupper, mindske konflikter, skabe bedre relationer og få alle til at arbejde bedre sammen om de fælles mål.

 • Din arbejdsgiver får en proceskonsulent, der på både kort og lang sigt vil spare organistionen tid, penge og frustrationer.

mini mba, Steen hildebrandt

Proceskonsulentuddannelsens modul #1:
“Den teoretiske ramme om proceskonsultation”

 

På uddannelsens allerførste dag introduceres den overordnede ramme for uddannelsen: Proceskonsultation og OD. Vi taler om OD-cirklen og de forskellige faser i en organisationsudvikling; de forskellige konsulentpositioner, man kan træde ind i; og især hvad der kendetegner den proceskonsultative position.

På dag 2 tager vi fat på de to første faser i OD, nemlig den første kontakt med opdragsgiveren, og kontraktfasen, herunder psykologisk kontrakt. Begge faser er relevante for såvel eksterne som interne proceskonsulenter. Vi træner med tæt-på-live cases.

 

Temaer, vi behandler på modul 1:

 • Hvorfor proceskonsultation?
 • Scrum for proceskonsulenter
 • Historik og teoretisk overblik (OD, action research, systemisk teori og praksis)
 • Proceskonsulent & ekspertkonsulent: Organisationsudvikling (OD) med et faciliterende blik
 • OD cirklen som konsultativt greb og som organiserende princip for uddannelsen
 • Proceskonsulentens læringstilgang
 • De første møder med klienten
 • Kontakt + psykologisk kontrakt
 • Udforskning af problemet og klienten.

 

Varighed: 2 kursusdage kl. 9-16
Forberedelse: 135 siders læsning

mini mba, Steen hildebrandt

Proceskonsulentuddannelsens modul #2:
“Coaching & interviewteknik”

 

Dag 1 på modul 2 tjekker deltagerne ind med de organisatoriske udfordringer, de har identificeret i egne organisationer. Herefter arbejder vi med et af proceskonsulentens essentielle redskaber: coaching, samtalestyring og spørgsmålstyper. Deltagerne træner evnen til at føre professionelle samtaler, coaching.

På dag 2 fortsætter vi med træning af samtaleteknik og samtalestyring, men som semistruktureret interview. Denne form er den oftest brugte, når proceskonsulenten skal undersøge, hvad der er på spil i forbindelse med en organisatorisk udfordring. Vi træner 1-til-1 og 1-til-mange (fokusgruppeinterview). Endelig designer deltagerne interviewguides til dataindsamling i egen eller i klientorganisation ud fra grundreglen, at alt er en intervention.

 

Temaer, vi behandler på modul 2:

 • Coaching som grundlag for proceskonsulentens professionelle samtaler
 • Coachende samtaler
 • Samtalestyring & gamemastery
 • Spørgsmålstyper og traditioner
 • Forholdemåder i samtaler
 • Interviewteknikker
 • Dataindsamling gennem semistruktureret interview
 • Proceskonsulentens arbejde med fokusgrupper
 • Indledende møde med leder og nøglepersoner
 • Struktureret dialog
 • Design af interviewguide
 • Kodning af data.

 

Varighed: 2 kursusdage kl. 9-16
Forberedelse: 140 siders læsning

mini mba, Steen hildebrandt

Proceskonsulentuddannelsens modul #3:
“Forandringsprocesser & diagnoser”

 

Deltagerne har mellem inden modul 3 gennemført interview og samlet data. Vi undersøger, hvad kodningen af data peger på. Undervisning i centrale teorier om organisationsforandringer. Deltagerne pejler sig ind på, hvilke(n) forandringsteori(er) som bedst forklarer data og den organisatoriske problemstilling.

På dag 2 arbejder vi systematisk med at koble data/organisatorisk problemstilling med teori i en analyse, som indkredser en forståelse af, hvad det underliggende problem synes at være. Vi bruger forskellige procesgreb undervejs på dagen.

 

Temaer, vi behandler på modul 3:

 • Diagnose – fra tilsyneladende til underliggende problem
 • Hvad kalder data på?
 • Forandringsteorier som forskellige briller man kan se på data gennem
 • Et par caseanalyser som reflekterende team i plenum, hvor problemstilling kobles med relevante teorier
 • Arbejde med deltagercases i små grupper
 • Caféproces, hvor caseanalyser beriges
 • Konturerne af underliggende problem tegner sig.

 

Varighed: 2 kursusdage kl. 9-16
Forberedelse: 150 siders læsning

mini mba, Steen hildebrandt

Proceskonsulentuddannelsens modul #4:
“Design af interventioner”

 

Deltagerne har inden modul 4 præsenteret opdragsgiveren i egen organisation eller klientorganisation for analysen af et underliggende problem – og har drøftet ideer til intervention. Dag 1 på modul 4 arbejder vi med interventions- og mødedesign i teori og praksis.

På dag 2 designer vi konkrete interventioner, der skal gennemføres i praksis i egen eller klientens organisation.

 

Temaer, vi behandler på modul 4:

 • Interventionsdesign
 • Mødedesign
 • Mødediamanten, drejebog, procesgreb
 • Hvilke procesdesigns kender vi allerede/har vi prøvet?
 • LFA til udvikling af forløb
 • IDOART til udvikling af processer
 • Fortsat design af konkrete interventioner med afsæt i deltagercases og IDOART.

 

Varighed: 2 kursusdage kl. 9-16
Forberedelse: 155 siders læsning

mini mba, Steen hildebrandt

Proceskonsulentuddannelsens modul #5:
“Implementering & procesfacilitering”

 

Modul 5 klæder deltagerne på til at kunne implementere interventionerne ved at facilitere de processer, de har designet. Dag 1 undersøger vi forskellige aspekter af proceskonsulentens hensigtsmæssige og produktive forholdemåder. Vi veksler mellem teori og træning.

På dag 2 gennemfører vi en række træningssetups, som gør, at alle deltagerne prøver at facilitere i praksis.

 

Temaer, vi behandler på modul 5:

 • Proceskonsulentens forholdemåder
 • Schein: Always try to be helpful
 • Everything you do is an intervention
 • Bateson: Det, der siges og måden, det siges på
 • Indhold og proces
 • Hypoteser & uærbødighed
 • Struktureret dialog
 • Visuelle stilladser
 • Procesfacilitering
 • In the moment facilitation
 • Gamemastery og metakommunikation
 • Facilitering gennem visuelle stilladser
 • Vi afprøver deltagerinterventioner
 • Feedback.

 

Varighed: 2 kursusdage kl. 9-16
Forberedelse: 150 siders læsning

mini mba, Steen hildebrandt

Proceskonsulentuddannelsens modul #6:
“Strategisk forankring af processer og forandringer”

 

Temaerne på modul 6 er forankring og evaluering af implementeringen. Dag 1 undervises i forskellige måder at forankre implementeringen på, og deltagerne får lejlighed til at arbejde med de konkrete forankringsprocesser, som bedst understøtter de gennemførte forandringsprojekter.

Dag 2 undervises i evaluering som en vigtig del af den proceskonsultative praksis. Deltagerne tilrettelægger evaluering af de gennemførte processer. Vi afslutter forløbet.

 

Temaer, vi behandler på modul 6:

 • Forankring gennem meningsskabelse på tre niveauer
 • Storgruppeprocesser
 • Evaluering som konsultativ praksis
 • Mine næste skridt som proceskonsulent.

 

Varighed: 2 kursusdage kl. 9-16
Forberedelse: 150 siders læsning

mini mba, Steen hildebrandt

Vi giver dig en spændende bogpakke

Forud for hver af uddannelsens 6 moduler (a hver 2 kursusdage) vil du få cirka 150 sider, som du kan læse mellem modulerne.

Bøgerne understøtter undervisningen og indgår i prisen for uddannelsen, De vil blive udleveret ved uddannelsens start, og bogen til det første modul bliver tilsendt inden undervisningen, så du har god tid til at læse. Tilmelder du dig tæt op ad uddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

mini mba, Steen hildebrandt

Du får desuden to coachingsamtaler

Din personlige udvikling under Proceskonsulentuddannelsen er alfa og omega for os. Derfor tilbyder vi dig to coachingsamtaler med henblik på at accelerere din udvikling som proceskonsulent. Samtalerne er en del af prisen for uddannelsen. Samtalerne afholdes telefonisk med en af underviserne, og tidspunkterne for samtalerne aftales ved uddannelsens begyndelse.

mini mba, Steen hildebrandt

Øvelser med udgangspunkt i dig!

For os handler Proceskonsulentuddannelsen om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig og din arbejdsplads – så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din proceskonsulentuddannelse. Øvelserne danner udgangspunkt for møderne med din studiegruppe.

mini mba, Steen hildebrandt

Få masser af sparring i din studiegruppe

Vi inddeler de studerende i studiegrupper, der mødes 5 gange i løbet af uddannelsen. Studiegrupperne giver dig mulighed for at diskutere de læste bøger og øvelser – og for at få masser af sparring fra dine medstuderende på din egen situation og rolle som proceskonsulent. Det er frivilligt, om du deltager i studiegruppen. Men vi anbefaler det, da det giver stort læringsudbytte.

mini mba, Steen hildebrandt

Eksamen er valgfri (og inkluderet prisen)

Den afsluttende eksamen består af en refleksionsopgave på 6 sider. Der gives ikke karakter for eksamen, men bestået/ikke-bestået. Hvis du skulle være så uheldigt stillet, at du ikke består, kan du tilkøbe en ekstraeksamen for blot 975 kr. ekskl. moms eller vælge blot at modtage et bevis på, at du har gennemført uddannelsen. Ved bestået eksamen modtager du et Aros Certifikat for Professionel Proceskonsultation.

mini mba, Steen hildebrandt

Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for proceskonsulentuddannelsen og er ansat et sted, kan du muligvis benytte Bruttolønsordningen. Den reducerer din samlede udgift (og koster ikke din arbejdsgiver noget). Ring til os på tlf. 70 278 279 eller skriv til info@arosbusinessacademy.dk for at høre mere om ordningen.

 

Pris

39.500 kr.

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. bøger og kompendier og eksklusiv forplejning på alle uddannelsens 12 undervisningsdage. Betaling 21 dage før uddannelsens start.

Varighed: 6 måneder med blandt andet 12 undervisningsdage (kl. 9-16)

Ny dato på vej

Er du interesseret i dette kursus?

Kontakt os, og hør om mulige datoer

Kursuskategorier

Loading